Cancer Antigen 125 (CA 125)

Cancer Antigen 125 เป็นโปรตีนที่พบบนเซลล์ของมะเร็งรังไข่ เซลล์ชนิดอื่นพบได้น้อยประโยชน์ของ CA 125

  • ใช้ในการติดตามผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่สูง เช่น ประวัติครอบครัวมีมะเร็งรังไข่ ไม่แนะนำให้ใช้คัดกรองคนทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยง หรือไม่มีอาการ
  • ใช้ตรวจในรายที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งรังไข่
  • ใช้ในการติดตามระหว่างการรักษาโรค
  • ใช้การติดตามว่าโรคกลับเป็นซ้ำหรือไม่

ค่า CA 125 สูงในโรคอะไรบ้าง

โรคมะเร็ง

  • มะเร็งรังไข่
  • มะเร็งมดลูก
  • มะเร็งในช่องท้องอื่นๆ เช่น มะเร็งตับอ่อน มะเร็งกระเพาะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งแพร่กระจายโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง

ค่าปกติของ CA 125 เป็นเท่าใด

CA 125=0-35 units/ml

เนื่องจากค่า CA 125 สามารถพบได้ทั้งคนปกติ โรคในช่องท้อง และโรคมะเร็งดังนั้นการวินิจฉัยที่ถูกต้องจะต้องประกอบไปด้วยประวัติ และอาการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจเนื้อเยื่อ

เพิ่มเพื่อน