ตรวจสอบว่าคุณเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่?

โดยการตอบคำถาม 8 คำถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การแปลผล

  1. ความเสี่ยงต่ำ ตอบว่าใช่ 0-2
  2. ความเสี่ยงปานกลาง ตอบว่าใช่3-4
  3. ตอบว่าใช่ 5-8 หรือ
  • คำตอบว่าใช่>2 และเป็นเพศชาย
  • คำตอบว่าใช่>2 และดัชนีมวลกายมากกว่า 35
  • คำตอบว่าใช่>2เส้นรอบวงคอมากกว่า 41 ซม. 43 ซม. ในชายและหญิง

ควรพบแพทย์หากมีความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป

แบบสอบถาม STOP-BANG Questionnaire

โปรดตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับัหรือไม่

STOP-BANG

คำถำม

 

ใช่ ไม่ใช่

นอนกรน

Snoring

คุณนอนกรนดงัหรือไม่(ดังก่วาเสียงพดู หรือ ดังพอที่จะได้ยินออกไปนอกห้อง)

 

   

อ่อนเพลีย

Tired

คุณมักจะรู้สึกอ่อนเพลียล หรือง่วงนอนในระหว่างกลางวันบ่อยๆหรือไม่

 

   

สังเกต

Observed

มีคนเคยสงัเกตเห็นว่าคุณหยดุ หายใจขณะที่คุณหลับหรือไม่

 

   

ความดันโลหิต

Blood Pressure

คุณมีความดนัโลหิตสูง หรือกำลังรักษำโรคความดันโลหิตสูงอยู่หรือไม่

 

   

ดัชนีมวลกาย

BMI

ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือไม่

 

   

อำยุ

Age

อายุมากกว่า 50 ปีหรือไม่

 

   

เส้นรอบวงคอ

Neck circumference

เส้นรอบวงคอมำกกว่า 43 เซนติเมตร ในเพศชาย และ มากกว่า 41 เซนติเมตร ใน เพศหญิง หรือไม่    

เพศ

Gender

เป็นเพศชำยหรือไม่

 

   

 

  1. ใช่ ไม่ใช่

 

Google