หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

ดูทีวีวันละเท่าไรถึงไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ

ก่อนหน้านี้มีคำแนะนำเรื่องระยะเวลาที่ดูทีวีของประเทศออสเตรเลียว่าไม่เกินวันละสองชั่วโมง แต่ยังไม่มีการศึกษาในผู้ใหญ่ การศึกษานี้ศึกษาคนที่มีอายุมากกว่า 35 ปีจำนวน 4512 คนตั้งแต่ปี 2003-2007 โดยศึกษาถึงการเสียชีวิต และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่หน้าจอ(ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน)โดยแบ่งเป็น

ผลการศึกษาพบว่าหากใช้เวลาเฉลี่ยมากกว่าสองชั่วโมงจะมีอัตราการเสียชีวิต และอัตราการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น โดยพบว่าร้อยละ25อธิบายได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ไขมันที่เปลี่ยนในทางที่แย่ลง และพบว่ามี C-reactive protein ที่เพิ่มขึ้น อีกร้อยละ 75 อาจจะเกิดจากอาหาร หรือปัญหาทางจิตวิทยา(psychological)

คำแนะนำ

ให้ใช้เวลาอยู่หน้าจอให้เฉลี่ยน้อยกว่าวันละสองชั่วโมงน่าจะดีที่สุด

tamatakis E, Hamer M, Dunstan DW et al. Screen based entertainment time, all-cause mortality, and cardiovascular events. Population based study with ongoing mortality and hospital events follow-up. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 292-299.

   

 


fb google