ผู้ป่วยที่อ้วนหากรักษาน้ำหนักไม่ให้เพิ่มจะลดโอกาศเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ


Kimberly P. Truesdale และคณะจาก North Carolina School of Public Health ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหัวใจในผู้ป่วยที่อ้วนและมีน้ำหนักคงที่ 9 ปีจำนวน 3235 คน โดยมีนำหนักปกติ 35 % น้ำหนักเกิน 41 % และอ้วน 23 %ผลการศึกษาพบว่า

  • ระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 มิลิกรัม%
  • ระดับไขมัน Triglyceride เพิ่มขึ้น 10.1 มิลิกรัม%
  • ระดับไขมัน Cholesterol ลดลง 9.6 มิลิกรัม%
  • ระดับไขมัน LDL cholesterol ลดลง 9.9 มิลิกรัม%
  • ระดับไขมัน hdl cholesterol ลดลง 1.7 มิลิกรัม%

สรุปได้ว่า คนที่มีน้ำหนักปกติจะมีการเพิ่มของระดับน้ำตาลน้อยกว่ากลุ่มที่มีน้ำหนักเกิน แต่การเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันพบว่ากลุ่มที่มีน้ำหนักเกินจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีน้ำหนักปกติ

Am J Epidemiol 2007;165:890-900

ความเห็น

  • กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจควรจะคุมน้ำหนักให้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดเพื่อลดอัตราการเกิดโรค
  • กลุ่มที่อ้วนหากลดน้ำหนักไม่ได้ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักมิให้เพิ่มเพื่อปัจจัยเสี่ยงจะได้ดีขึ้น

เพิ่มเพื่อน