jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การตรวจเลือดเพื่อหาทารกพิการแต่กำเนิด 4 ชนิด Quad Screen

เป็นการตรวจเลือดแม่เพื่อหาสารเคมีในเลือกแม่สี่ชนิด คือ AFP, hCG, Estriol, and Inhibin-A. เพื่อคนหาเด็กพิการแต่กำเนิด

เมื่อไรถึงจะเจาะเลือด

จะเจาะเลือดเมื่อคุณแม่อายุครรภ์ประมาณ 16-18 สัปดาห์โดยมีข้อบ่งชี้ในการเจาะอาจจะนวนถึง 22 สัปดาห์ การตรวจเลือดเพื่อค้นหาว่าจะมีความผิดปกติของทารกหรือไม่ เช่น Down syndrome, trisomy 18, neural tube defects และมีความผิดปกติของผนังหน้าท้องจะพิจารณาในรายดังต่อไปนี้

การตรวจนี้สามารถบอกโรคอะไรได้บ้าง

โรคหรือความพิการที่สามารถตรวจคือ

การแปลผล

การตรวจ triple test เป็นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นเท่านั้น การตรวจนี้เพียงบอกว่าทารกอาจจะมีความเสี่ยงของพิการแต่กำเนิด หากผลผิดปกติ อาจจะต้องตรวจซ้ำ และทำ ultrasound ซึ่งหากยังผิดปกติจะต้องทำการเจาะน้ำคร่ำมาตรวจทางพันธุกรรม

เมื่อผลการตรวจ triple test ผิดปกติทำไมต้องตรวจชนิดอื่นเพิ่มเติม

การที่ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวินิจฉัยเพื่อการวางแผน

การตรวจนี้จะปลอดภัยทั้งแม่และทารก และให้ผลการยืนยันโรค Down Syndrome ได้ดีกว่าการตรวจ Triple Screen Test

การตรวจนี้มีความเสี่ยงหรือไม่ และเตรียมตัวอย่างไร

การตรวจนี้เป็นการเจาะเลือดคุณแม่ ดังนั้นจะไม่มีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ การตรวจก็ไม่ต้องมีการเตรียมตัวไม่ต้องอดอาหาร

ผลผิดปกติที่อาจจะพบได้

การตรวจนี้เป็นการวัดระดับของ alfa-fetoprotein (AFP), human chorionic gonadotropin (HCG), estriol และ inhibin A ในเลือดของแม่ แพทย์จะประเมินผลเลือดที่ได้กับอายุครรภ์และประเมินว่ามีความเสี่ยงในเกิดความผิดปกติของฮอร์โมนหรือไม่

การตรวจ triple screen เป็นการวัดฮอร์โมน 3ตัวดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีทั้งสูงและต่ำ การแปลผลจะต้องนำเอาอายุของคุณแม่ เชื้อชาติ ประวัติการตั้งครรภ์เพื่อมาประเมินความเสี่ยงว่าจะเกิดความพิการมากหรือน้อย

ปัจจัยที่มีผลต่อค่าที่ตรวจ

หากผลการตรวจผิดปกติแพทย์อาจจะพิจารณาตรวจเพิ่ม

 

การตั้งครรภ์ การตรวจขณะตั้งครรภ์

เพิ่มเพื่อนเพื่อถามเพิ่ม

เพิ่มเพื่อน