jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

นิยาม Alopecia areata

หมายถึงโรคผมร่วงเป็นหย่อมที่ไม่ทราบสาเหตุ เกิดได้ทุกส่วนของร่างกายที่มีผมหรือขน ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ ขนาดประมาณเหรียญขนาดใหญ่ มักจะปรากฎบริเวณหนังศีรษะ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่บนร่างกาย มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่มีผลต่อวัยรุ่นและเยาวชน

ผู้ป่วยที่เป็น areata ส่วนใหญ่ผมจะเติบโตไปในไม่กี่เดือน ตอนแรกผมอาจจะเส้นเล็กและมีสีขาว ต่อมาผมจะเส้นใหญ่ขึ้น และหนาแน่นขึ้น แต่ก็มีผู้ป่วยบางคนที่มีอาการรุนแรง เช่น

สาเหตุของ Alopecia areata

อาจมีเพียงหย่อมเดียวหรือหลายหย่อ

สาเหตุของโรค ไม่ทราบแน่ชัด

การวินิจฉัย

ผมร่วง

  1. การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ โดยทั่วไปไม่ จำเป็น ยกเว้น ในรายที่มีลักษณะทางคลินิก ไม่แน่ชัดหรือมีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วย อาจต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตัดชิ้นเนื้อตรวจพยาธิสภาพ VDRL การทำงานของต่อมไทรอยด์ ANA เป็นต้น

การรักษา

ผมร่วง

วิธีการรักษา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1.การรักษามาตรฐาน Standard treatment

ก. Topical treatment

ข. Systemic treatment

- Intralesional corticosteroid ใช้ในรายที่ผมร่วงเป็นหย่อมเฉพาะที่ฉีด triamcinolone acetonide ขนาด 5-10 mg/ml ในแต่ละครั้งไม่ควรฉีดเกิน 1-2 ml ฉีดทุก 4-6 สัปดาห์จนผมขึ้น ต้องระวังอย่าฉีดลึกเกินไป เพราะจะเกิด dermal atrophy ได้

2. Alternative treatment

พิจารณาใช้ในรายที่มีอาการรุนแรงหรือรักษา แบบมาตรฐาน แล้วไม่ได้ผลหรือในรายซึ่ง ข้อจำกัดในการใช้ยามาตรฐาน ทำให้ใช้ยา มาตรฐานในการรักษาเป็นตัวแรกไม่ได้ เนื่อง จากการรักษาโดยวิธีนี้มีผลข้างเคียงสูง การใช้ยานี้ควรอยู่ภายใต้ การดูแลของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

3. การรักษาทางเลือกอื่น ๆ

เลือกใช้ในรายซึ่งรักษาด้วยวิธีอื่นๆ แล้วไม่ได้ ผล ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญ เท่านั้น

3.1 Immunomodulator เช่น Inosiplex, Cyclosporin, Azathioprine มีรายงานว่าทำให้ผมขึ้นได้ แต่เนื่องจากรายงานยังน้อยจึงควรพิจารณาให้ดีก่อนใช้ แนวทางในการรักษา พิจารณาตามความรุนแรงของโรคว่าผมร่วงมากน้อยเพียงใด แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มคือ

การพยากรณ์โรค

ส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดี ยกเว้น ในกรณีต่อไปนี้ คือ

ข้อแนะนำผู้ป่วย

ข้อมูลมาจากแนวทางการรักษาโรค alopecia areata ของสมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย

 

กลับหน้าเดิม  
เพิ่มเพื่อน