Cancer Antigen 15-3

เป็นโปรตีนที่สร้างจากเซลล์มะเร็งของเต้านม ในระยะแรกของมะเร็งเต้านมค่านี้จะปกติ แต่เมื่อมะเร็งเริ่มลุกลามค่านี้จะสูง

ค่า CA15-3 ที่สูงผิดปกติเกิดจาก

  • มะเร็งที่อยู่ในขั้นลุกลาม
  • มะเร็งกลับเป็นซ้ำหลังจากรักษา
  • มะเร็งแพร่กระจาย
  • มะเร็งจากที่อื่น เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับอ่อน
  • สาเหตุที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น เนื้องอกธรรมดา ที่ เต้านม รังไข่ตับอ่อน

พบว่าหากค่า CA15-3 มากกว่า 30 units/ml ร้อยละ 37.5 มะเร็งจะแพร่กระจายไปแล้วเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีค่า CA15-3< 30 units/ml พบเพียงร้อยละ 2.5 ที่มีการแพร่กระจาย

ค่าปกติของ CA15-3

CA15-3 < 22units/ml