หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ภาวะไร้ความสามารถในการเรียนรู้ Learning Disabilities

คนเราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กันเป็นกลุ่ม การสื่อสารจะส่วนสำคัญที่ทำให้อยู่เป็นกลุ่มได้ ลองคิดดูเล่นหากรไม่สามารถแสดงความคิด การพูดให้คนอื่นเข้าใจจะรู้สึกอึกอัดขนาดไหน ในความเป็นจริงเราอาจจะพบหรือได้ยินข่าวว่าลูกของเพื่อนอ่านหนังสือไม่ออก คำนวณเลขไม่ได้ทั้งที่ไม่ได้ปัญญาอ่อน คนเหล่านี้จะมีความเครียดค่อนข้างมาก มีความมั่นใจต่ำ

การวินิจฉัยภาวะไร้ความสามารถในการเรียนรู้ ค่อนข้างยากไม่เหมือนการวินิจฉัยโรคปอดบวม หรือไข้สุกใสเพราะโรคเหล่ามีสาเหตุที่แน่ชัด มีอาการและอาการแสดงออกที่แน่ชัด และมีเกณฑ์การวินิจฉัย ภาวะไร้ความสามารถในการเรียนรู้เป็นภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถแปลผลสิ่งที่ เห็น หรือได้ยิน ทำให้มีปัญหาเรื่องภาษาพูด ภาษาเขียน การควบคุมตัวเอง สมาธิ ไม่สามารถที่จะเรียนรู้การอ่าน การเขียน การคำนวณ

ชนิดของLearning Disabilities

แบ่งออกเป็นสามชนิดได้แก่

  1. ความผิดปกติเกี่ยวกับการพูดและภาษา Developmental speech and language disorders
  2. ความผิดปกติเกี่ยวกับทักษะในการเรียน Academic skills disorders
  3. ภาวะอื่นๆ

Developmental Speech and Language Disorders

ความผิดปกติเกี่ยวกับภาษาและการพูดจะเป็นอาการแรกที่จะพบได้ในโรคนี้ ผู้ป่วยจะมีปัญหาในการพูด การออกเสียง การใช้คำพูดในการสื่อสารกับผู้อื่น ไม่สามารเข้าใจในคำพูดของผู้อื่น แบ่งออกเป็น

ความผิดปกติเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ Academic Skills Disorders

เด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเรียนรู้จะมีความปกติได้ 3 แบบ

  1. ความผิดปกติเกี่ยวกับการอ่าน Developmental reading disorder พบได้ร้อยละ 2-8 พบว่าเด็กจะมีปัญหาการอ่าน ในการอ่านหนังสือต้องประกอบด้วยกระบวนการต่างๆดังนี้

จะเห็นว่าการอ่านต้องอาศัยสมองส่วนความคุมการมองเห็น สมองส่วนควบคุมภาษา และความจำทำงานประสานกัน ดังนั้นหากมีปัญหาของการทำงานส่วนใดส่วนหนึ่งดังกล่าวก็จะทำให้เด็กไม่สามารถอ่านหนังสือ

  1. ความผิดปกติเกี่ยวกับการเขียน Developmental writing disorder สมองที่ใช้ควบคุมเกี่ยวกับการเขียนต้องใช้สมองหลายส่วนเหมือการอ่าน หากมีความผิดปกติที่สมองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ทำให้ผู้ป่วยไม่เข้าใจภาษาเขียน

  2. ความผิดปกติเกี่ยวกับการคำนวณ Developmental arithmetic disorder การคำนวณต้องอาศัยสมองส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับความจำตัวเลข ความจำเกี่ยวกับการคำนวณเช่นบวกหรือลบ หากมีความผิดปกติก็ทำให้เด็กไม่สามารถคำนวณ

สาเหตุของภาวะไร้ความสามารถในการเรียนรู้

   

fb google