การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจ

ผู้ป่วยโรคไตมักจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ การออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรง และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

การออกกำลังเพื่อความแข็งแรงของหัวใจ Aerobic exercise or endurance

การออกกำลังกายนี้ใช้สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด และมีสุขภาพดีพอสมควร ท่านอาจจะเริ่มต้นออกกำลังกายโดยการเพิ่มกิจกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการเดินไปตลาดหากไม่ไกลนัก การเช็ดรถ ทำสวน การขึ้นบันได เป็นต้น หลังจากที่ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงจะเลือกชนิดของการออกกำลังกายซึ่งมีตั้งแต่ชนิดเบา จนถึงชนิดหนัก ท่านสามารถเลือกชนิดของการออกกำลังโดยขึ้นกับความแข็งแรง ความสะดวก ความชอบโดยเริ่มจากเบาไปหนัก

อ่านเรื่อง aerobic