jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ปฏิกิริยา Alfuzosin กับยาอื่นๆ

ยาบางชนิดไม่ควรใช้ร่วมกันเนื่องจากอาจจะมีปฏิกิริยาต่อกันซึ่งอาจจะมีผลทำให้ยาออกฟทธฺืมากขึ้น หรือน้อยลง หรืออาจจะเกิดพิษ หากจำเป็นต้องใช้แพทย์อาจจะมีการปรับลดหรือเพิ่มขนาดของยา ดังนั้นแพทย์จำเป็นต้องรู้ประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย

หากคุณรับประทานยาเหล่านี้แพทย์จะหลีกเลี่ยงการใช้ยา Alfuzosin

หากคุณใช้ยาเหล่านี้แพทย์จะมีการปรับขนาดของยา

ยาเหล่านี้หากใช้ร่วมกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียง

 

Google