ยาแม้ว่าจะใช้รักโรค แต่ก็มียาบางชนิดที่จะทำให้คนเราแพ้แสงได้ง่ายขึ้น Photosensitivity ยาดังกล่าวได้แก่

  • ยารักษาสิว: acitretin (Soriatane), isotretinoin (Accutane)
  • Antibiotics: ciprofl oxacin (Cipro, Proquin), doxycycline (Oracea, Vibramycin), sulfamethoxazole (Gantanol), sufamethoxazole and trimethoprim (Bactrim, Septra), tetracycline (Achromycin)
  • Antihistamines: diphenhydramine (Benadryl)
  • Chemotherapy drugs: 5-fl uorouracil (Carac, Efudex, Fluoroplex), dacarbazine (DTIC-Dome)
  • Diabetes medications: chlorpropamide (Diabinese), glyburide (DiaBeta, Glynase, Micronase)
  • Diuretics: furosemide (Lasix), hydrochlorothiazide (HydroDiuril)
  • Heart medications: amiodarone (Cordarone), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac), nifedipine (Procardia)
  • Painkillers: naproxen (Aleve, Naprosyn), piroxicam (Feldene)
  • Psychiatric drugs: chlorpromazine (Thorazine), desipramine (Norpramin), imipramine (Tofranil)