หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Alpha hydroxy acid facial treatments

Alpha hydroxy acids or AHAs rejuvenate the skin by encouraging the shedding of old, sun-damaged surface skin cells. Glycolic acid is a fruit acid most frequently used for facial treatments but lactic and citric acid are also useful. Lactic acid is not strictly a fruit acid, as it is found in meat, cheese, yogurt, however it's also in pickled vegetables.

Who should use AHA treatments?

AHA preparations are recommended for those whose skin is showing signs of ageingFine linesbrown marks and dry spots (actinic keratoses) can improve with regular applications or peels. Glycolic acid may also prove helpful for those prone to acne.

How do they work?

With time and sun exposure there is a gradual but slow-down in the rate at which old cells leave the surface of the skin and are replaced by newer cells. This results in a surface layer of dead skin cells that are responsible for the appearance of aged skin.

AHAs loosen the glue-like substances that hold the surface skin cells to each other, therefore allowing the dead skin to peel off. The skin underneath has a fresher, healthier look with a more even colour and texture.

With high concentration and long-term use, AHAs may also affect the deeper layers of the skin. Collagen and elastin regenerate making fine lines less obvious.

What do AHA peels involve?

An ideal treatment for busy people who are unable to take time off work for a deeper peel or laser resurfacing, AHA facial peels gently retexture the skin over a period of a few months. The treatments are also helpful in stabilising oily or acne-prone skin and improving skin tone.

A glycolic acid peel takes about 15 - 20 minutes. It is usually repeated at one to two weekly intervals as it is superficial so recovery is rapid. It The strength of each peel ranges from 20 - 70%, depending on skin sensitivity and starting gently.

The face is cleansed thoroughly and then the peel solution is applied for three minutes. It stings mildly. The solution is then washed off.

Treated skin may be a little pink immediately after treatment. A little peeling may occur over the next few days. It can be disguised with moisturizer or normal make-up.

AHA skin care products

There are many products with varying concentrations of various AHAs in differing bases. For the best results, leave-on preparations should be applied at night, if necessary twice daily. They can be alternated with other anti-aging preparations including retinoid creams and vitamin C.

There are specific preparations for dry, normal and oily skin. Those available from medical practitioners are stronger than those at pharmacies and beauty therapists.

Don't forget the most important skin care tip - Always protect your skin from the sun!

What Are the Overall Benefits of a Glycolic (AHA) Peel?

After your glycolic peel, you will notice improved skin texture. Your face will be softer and smoother, both to the touch and in appearance. You may notice a reduction in fine lines and wrinkles. Your skin tone will appear more even and your complexion may be brighter, with less blotchiness and discoloration.

Discover how Windsor Dermatology can help you turn back time and improve your appearance with glycolic (AHA) peels, performed by our staff aesthetician. Glycolic peels are a non-invasive alternative to traditional surgical methods. They have been shown to be effective in treating/eliminating the following skin conditions:

What is a Glycolic (AHA) Peel?

Glycolic peels use alpha-hydroxy acid (AHA) to freshen and rejuvenate your skin by removing dead and damaged skin cells from the top layer. They are especially effective for skin that is showing visible signs of aging and sun damage, and for those who want to liven up their appearance with skin renewal and healthy glow.

At Windsor Dermatology, patients experience minimal discomfort and downtime associated with this procedure and quick results are clearly visible after only one treatment. They report smoother, healthier looking skin, with a more even skin tone and a reduction in fine lines and discolorations.

How Does a Glycolic (AHA) Peel Work?

The aging process and years of sun exposure slow the rate of cell replacement, leaving old, dead or damaged cells on the top layer of skin. These dead cells bond together and inhibit the generation of new healthy cells to replace them. This makes your skin look dull, uneven and older than it should.

Our aesthetician applies a 30-70% glycolic acid solution that loosens the bond that holds these dead skin cells together, revealing a new layer of skin that is fresher, smother and more youthful in appearance. Glycolic acid also helps to stimulate your body’s production of collagen and elastin—these also help to reduce the appearance of fine lines and wrinkles.

Made from naturally occurring acids found in fruits and other foods, alpha hydroxy acid (AHA) peels–or, at least, the main ingredients in them–have been popular for removing dead cells on the surface of the skin (thus smoothing and rejuvenating the skin) for a very long time. In fact, more than 2,000 years ago Egypt’s last pharaoh, Queen Cleopatra, is said to have regularly bathed in sour goat’s milk to improve her skin. She was on to something. The lactic acid from sour milk is one of the acids used in modern AHA peels. Other popular AHA peels used citric acid (from citrus fruit) and glycolic acid (from sugar cane).

You can buy AHA products in drugstores and department stores, but these products are not permitted to contain AHA concentrations of more than 10 percent–too low, really, to have much effect on the skin. Also, over-the-counter products usually have a high pH, or acidity, level, which further dampens their effectiveness.

Stronger concentrations of up to 30 percent can be used only by trained professionals, including aestheticians–preferably in a physician-supervised setting. And physicians alone are permitted to use drugs with the highest AHA concentrations–up to 70 percent.

How AHA Peels Work

AHA peels essentially work by exfoliating the skin. They loosen and remove the layer of dead cells (keratinocytes) on the skin’s surface (the stratum corneum), thus revealing the smoother, healthier-looking layer below.

Regular treatments can help with fine lines, brown marks and dry spots (solar keratoses). They also can help minimize acne scarring–and even help with the treatment of acne by stripping away the plugs where acne bumps can form.

AHA peels can be done not only on the face, but on the neck, chest, arms and hands. They’re often combined with microdermabrasion for even greater results.

What is a treatment like?

These "lunchtime peels" generally take 15 to 20 minutes. Your skin will be cleansed with acetone or isopropyl alcohol, and then the peel will be applied and removed. During the application of the peel you may experience a numbing and/or stinging sensation, but this effect is usually very mild. No anesthesia is needed.

For a day or two afterwards, your skin will appear slightly red and some flaking may occur–effects similar to those of a mild sunburn. But you can return to your usual daily activities immediately. You should use a sunblock for several days after treatment, for your skin will be more sensitive to the sun–and thus more susceptible than usual to sunburn.

Side Effects

Too-frequent use of alpha hydroxy acid peels can cause skin to become irritated and inflamed, particularly when the concentration of the acid is too high or left on the skin too long. And some people should not have AHA peels. These include people who are using the acne medication Accutane or who have active cold sores, as well as women who are pregnant.

For these reasons, it’s important to received AHA peels in a physician-supervised setting, where you’ll receive care from trained professionals who know what questions to ask and how to perform the treatment safely and effectively.

Alpha Hydroxy Acid (AHA)

When considering using glycolic acid on your skin it’s essential to understand what alpha hydroxy acids are and how they work.

What are alpha hydroxy acids?

Alpha hydroxy acids (or AHAs) essentially originate from milk and fruit sugars. The most common alpha hydroxyl acids are lactic acid and glycolic acid. These two acids in particular penetrate the skin very well and are often used in skin care products. As well, there is a good deal of scientific data on both acids, both on their effectiveness (how well they actually penetrate the skin to give the desired result) and their relevant side effects.

While you have likely heard of lactic acid and glycolic acid, there are three others: Malic acid, citric acid and tartaric acid.

How do alpha hydroxy acids work?

The main benefit of an alpha hydroxy acid is its ability to exfoliate the skin. They essentially remove the “glue” from the upper layer of skin that holds onto the old, dead skin cells. By effectively removing that top layer of skin, the alpha hydroxy acids serve to help new skin grow.

Alpha hydroxy acids reduce the look of wrinkles, help to reduce the likelihood that winkles will develop, make skin smoother and (with months of daily use) can help skin that’s uneven and hyper pigmented become smoother and more even.

It’s also believed that in addition to helping new (younger looking and fresh) skin to grow, alpha hydroxy acids also stimulate the growth of elastin and collagen, both of which become depleted with age.

Though some people with very sensitive skin might have a hard time using alpha hydroxy acids with any regularity, most people can use them once they discover what the right concentration is for their particular skin. Alpha hydroxy acids seem to work best for most people in a concentration of 5% to 7%, and that’s the concentration found in most products that contain the AHAs.

Guidelines

Though AHAs are safe to use on skin, there are some guidelines set forth by the Food and Drug Administration for its use. They include the stipulation that the product containing AHAs contain a concentration of 10% or less of the AHA.

When you use an alpha hydroxy acid product, you make your skin more vulnerable to damage from the sun. It’s recommended that if you use an AHA product, you also use a high-quality sunscreen to protect your skin from the sun. To that end, the FDA also recommends that products containing AHAs either contain sunscreen, or a warning telling users to use sunscreen while using the product.

What are the side effects?

There are two major side effects to using AHA products: sun sensitivity and irritation.

Though we have already discussed sun sensitivity, it’s important to reiterate that point. AHA products can increase your sensitivity to the sun by as much as 50%, so it’s essential that a good sunscreen is used.

Irritation is another possible side effect of Alpha Hydroxy Acid use. Some of these symptoms might include redness, burning and itching. If the symptoms continue after you have used the product for some time and your skin has had a chance to adapt, try using a product that contains less of the AHA concentration.

Why choose a Glycolic Acid Peel, Orlando?

Glycolic Acid is a very popular skin peeling treatment. It is gentle and has little to no downtime compared to other stronger peels such as Jessner and TCA. The exfoliating effect of the AHAs promotes healthy skin regeneration and yields increased skin tissue hydration as a result of the new exfoliated skins' capacity to bind water. Glycolic Acid works against a number of typical skin ailments such as fine lines and wrinkles, irregular skin pigmentation and clogged pores (which can lead to acne breakouts). It has the ability to safely, yet effectively break down dead, mature layers of pore-clogging proteins and lipids to reveal a more youthful and healthier complexion. It also helps reduce and dislodge ingrown hairs.

How is this Procedure Conducted?

First, a skincare specialist will choose a glycolic acid peeling solution's potency or strength ranging from light (20%-30%) to medium (40%-500%) to deep (60%-70%). The peeling solution is gently applied then left on the skin for a few minutes depending on the desired results and your tolerance and reaction to the AHAs. You'll likely experience a slight tingling or itching for 2-3 minutes, but the process should not cause any pain or discomfort. A temporary stinging and itching effect has been noted upon initial contact as well as redness and minor skin sensitivity. Once the peel is neutralized the skin may appear a little bit red and shiny, but don't fret. This will fade within a couple of hours. STEPPIE MD® Antioxidant Sunscreen Spray SPF 25 is then applied. Not only chemical free, this UVA/UVB daily sun protection provides moisture while protecting your skin from the sun, which is very important after a chemical peel. You will need to follow the post-treatment instructions provided by your paramedical clinical esthetician to assure safety and best results.

After the Peel?

Mild flaking could last from 5-7 days on average and may take longer depending on the strength/potency used.

Sunburn Alert: This product contains Alpha Hydroxy Acid (AHA) that may increase your skin's sensitivity to the sun and the possibility of sunburn. We recommend using STEPPIE MD® Antioxidant Sunscreen  Spray SPF 25, which provides broad-spectrum protection from both UVA and UVB rays with no chemical sun filters. It contains the FDA-approved physical blocker, Zinc Oxide to reflect light away from the skin. Apply 30 minutes before exposure and reapply often when exposed to the sun.

How often should I do a Glycolic Peel?

A Glycolic Peel is a progressive treatment that will not provide a final result with one peel. Our Orlando skincare specialists recommend you undergo a glycolic peel every 2-4 weeks initially, then once a month, depending on the condition of your skin, to maintain best results.

ขั้นตอนและวิธีการทำทรีตเมนต์ด้วยกรด Glycolic 
— ตามหลักการแพทย์ เพื่อรักษาฝ้า กระและริ้วรอย


      การทำทรีตเมนต์หรือการผลัดเซลล์ผิวหรือ Peeling เป็นหัตถการที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน และให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก แต่การจะให้ได้ผลลัพธ์ที่สูงสุดจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กรดไกลโคลิกที่ความเข้มข้นสูง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้

      ด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากจะแนะนำเพื่อนสมาชิกเบรได้ศึกษาถึงหลักการ และขั้นตอนในการทำทรีตเมนต์อย่างที่แพทย์ผิวหนัง (Dermatologist) ทั่วไปทำกันที่คลินิกและที่โรงพยาบาล เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการและหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียงให้ได้มากที่สุด

      บทความนี้น่าจะช่วยเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่ได้เข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกวิธี ไม่ต้องเสี่ยงลองผิดลองถูกกันเองหรือไปเรียนรู้มาอย่างผิดวิธี   ส่วนสมาชิกบางท่านที่เก่งและชำนาญอยู่แล้ว อาจจะมีเคล็ดลับพิเศษที่แตกต่างออกไป แต่ถ้าท่านอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกอื่นได้เรียนรู้บ้างก็แจ้งทางทีมงานของเราได้ครับ

      ผมขอเริ่มเลยนะครับ ก่อนอื่นอยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้รู้ก่อนว่าในการทำทรีตเมนต์จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหลักๆ ดังนี้ครับ

 1. PREPEEL GLYCOLIC CREAM: 5% Glycolic acid + HydroSYN complex™ ผสมกับ Hypoallergic vanishing cream base และ moisturizer.

 2. AHA 30% - 70%: กรดไกลโคลิกใน Hypoallergic clear solution หรือ gel

 3. RENOVATE SKIN CREAM: Glycolic acid 10% + HydroSYN complex™ ผสม special vanishing cream, Non allergic base และ moisturizers.


หลักการ

 1. ฝ้า (Melasma) - ฝ้ามีการสร้างและสะสมของเม็ดสีเมลานิน (melanin pigment) เพิ่มขึ้นในชั้นผิวของ epidermis, stratum corneum และ upper dermis โดยมีการเพิ่มการทำงานของเอ็นไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase activity) มากขึ้น
 2. ร่องผิวที่เกิดจากวัยและริ้วรอย (Aging and Superficial Wrinkle) เกิดจากการเสื่อมตามวัยหลายกระบวนการ (Aging process) ด้วยกัน แต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้คือ :- 

  • Mild scale with cigarette paper appearance เกิดจากผิวชั้น stratum corneum ไม่มีความชุ่มชื้น และมีการหลุดลอกออกช้าลง ทำให้เมื่อดูด้วยตาเปล่าจะเห็น ผิวหนังแห้ง หยาบกร้าน มีริ้วรอยเล็ก (Fine scale) และเกิดมีรอยเหี่ยวย่นเล็กๆ ตื้นๆ ขึ้นทั่วไป 

  • ผิวหนังชั้น Epidermis ทั่วไปจะบางลง แต่ก็มีบางหย่อมที่หนาตัวขึ้น เกิดเป็นลักษณะของ Seborrheic Keratosis, Lentigines (กระแดด รอยด่างดำบนใบหน้า) เป็นต้น 

  • เซลล์เมลาโนไซต์ (Melanocyte) ลดจำนวนลงทั่วไป แต่บางแห่งกลับเพิ่มจำนวนมากขึ้น  และบางแห่งเซลล์เมลาโนไซต์จะไม่ทำงาน ในขณะที่บางแห่งกลับมีการทำงานเพิ่มขึ้น ทำให้เห็นเป็นหย่อมของสีผิวที่ไม่เรียบเนียน สม่ำเสมอ — มีลักษณะขาวและดำเป็นแห่งๆ ไป 

  • เนื้อเยื่อ Elastic tissue ทำงานลดลง เกิดมี Solar elastosis

  • การสังเคราะห์คอลลาเจน (Collagen synthesis) ลดลง 

  • สาร Glycosaminoglycan ที่ชั้นผิวลดลง 

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เป็นผลรวมที่เกิดจาก Photoaging และ Chronological aging (การแก่ตัวที่เกิดจากแสง และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามเวลา)


Glycolic acid เป็นสารที่มีผลช่วยให้ผิวหนังดีขึ้น โดย

กรดไกลโคลิกที่ความเข้มข้นน้อยกว่า 20% (Low concentration) ถือว่าเป็น mild keratolytic และมีสรรพคุณเป็นมอยซ์เจอไรเซอร์ด้วย โดยกรดไกลโคลิกจะผ่านลึกลงไปในชั้นล่างของผิวหนังชั้น stratum corneum และไปขัดขวางการยึดเกาะของเซลล์ผิวหนัง โดยไปยับยั้งพันธะในของช่องว่างระหว่างเซลล์ ทำให้เซลล์ผิวชั้น stratum corneum หลุดออกได้ง่ายขึ้น

ผลที่ตามมาก็คือ จะเกิดมีเซลล์ผิวใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ ทำให้ผิวแลดูอ่อนวัย เต่งตึง ลดรอยเหี่ยวย่น (ตรงข้ามกับ urea ซึ่งมีสรรพคุณเป็น keratolytic ที่ทำให้เฉพาะผิวชั้นบนหลุดออกมาเท่านั้นและมี cell turnover rate เร็วขึ้น)

ในกรณีของฝ้า (melasma) ก็ทำให้เม็ดสีเมลานินหลุดลอกออกมาเร็วขึ้น ทำให้หน้าใสขึ้นทันที   ผลจากการใช้กรดไกลโคลิกในการลดริ้วรอยและความเสื่อมโทรมตามวัย สามารถพิสูจน์ได้โดยการดูเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ (histology) ว่าทำให้โครงสร้างผิวหนังดีขึ้นจริง

HydroSYN complex™ เป็นสารประกอบ 2 ตัวที่ทำงานเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ tyrosinase ทำให้ลดการสร้างเม็ดสีเมลานิน (melanin pigment) ทำให้ได้ผลเป็นทวีคูณเมื่อใช้ร่วมกับ glycolic acid ในการรักษาคนที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำ (Hyperpigmentation) เช่น ฝ้าหรือกระ เป็นต้น   นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammation) จึงช่วยลดอาการข้างเคียงของกรดไกลโคลิกได้

 • PREPEEL GLYCOLIC CREAM   จึงเป็นสูตรที่ควรใช้ก่อนทำ peeling ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อทำให้ผิวหน้าปรับตัวต่อกรดไกลโคลิกก่อน และเมื่อทำ peeling จะทำให้ลดผลข้างเคียงของการทำ peeling ได้  ส่วน HydroSyn complex ก็เริ่มทำงานได้ก่อนเลย ทำให้ผิวหนังขาวใส (Whitening effect) เกิดขึ้นเร็ว

 • AHA 30% - 70% (glycolic acid)   เป็นสาร chemical peeling ที่ทำให้ stratum corneum, สิวเสี้ยนหรือสิวอุดตัน (Comedones), seborrheic keratosis และ aging lesions อื่นๆ หลุดลอกออกมาได้

 • RENOVATE SKIN CREAM   ใช้ทาหลังจากทำ peeling แล้ว ทำให้ผิวหนังนุ่มนวล ลดอาการระคายเคียงและลดการอักเสบที่เป็นผลจาก glycolic acid (ในเปอร์เซ็นต์สูง) เพื่อให้กรดไกลโคลิกออกฤทธิ์ต่อเนื่อง ทำให้ผิวหนังดูดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ขั้นตอนการรักษาฝ้า กระและริ้วรอย

  1. อธิบายให้ลูกค้าของท่านเข้าใจถึงกระบวนการทั้งหมดและผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ รวมไปถึงผลลัพธ์ที่จะเห็นผลชัดเจนในระยะ 1 – 2 เดือน แต่จะเริ่มเห็นผลภายใน 2 สัปดาห์

  2. เริ่มต้นโดยใช้ Anti-Wrinkle Foam  ล้างหน้าเช้าและก่อนนอน จากนั้นให้ทาทั่วใบหน้าด้วย Silky Touch Sunblock SPF 50 With Silicone Base ในตอนเช้าและทา PREPEEL GLYCOLIC CREAM ทั่วหน้าก่อนนอน โดยให้ทำเช่นนี้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนที่จะนัดลูกค้ามาทำ peeling หรืออาจจะทำ peeling ในวันแรกเลยก็ได้ แล้วจัด PREPEEL GLYCOLIC CREAM ให้กลับมาทาต่อที่บ้านในสัปดาห์แรกเลยก็ได้

  3. ทำทรีตเมนต์หรือ Peeling โดยให้ลูกค้าล้างหน้าให้สะอาด และใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดให้ทั่วหน้าเพื่อล้างเอาไขมันที่ใบหน้าออก  จากนั้นให้เอา prepeel cleanser เช็ดทำความสะอาดขั้นสุดท้าย 

   จากนั้นใช้วาสลีนทาบริเวณขอบตาและมุมปาก แล้วใช้สำลีพันปลายไม้จุ่ม AHA 30% พอหมาดๆ ทาให้ทั่ว ทิ้งไว้ 2-3 นาที (ระวัง บริเวณที่ใกล้ขอบตา อย่าให้ยาไปถูกมากเกินไป)   เมื่อครบเวลาแล้วให้สเปรย์ด้วย peel neutralizer หรืออาจจะใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำเย็นเช็ดให้ทั่วหน้า (ลูกค้าอาจจะความรู้สึกแปลบๆ บริเวณที่ทายา - stinging effect) ครั้งต่อไปจะใช้ AHA นาน 5 – 8 นาที อีก 5 ครั้ง โดยห่างกันครั้งละ 2 สัปดาห์ – 1 เดือน 

  4. NOTE: ในครั้งแรกที่ทำทรีตเมนต์ควรเริ่มต้นด้วย AHA ที่ความเข้มข้น 30% - 50% และควรทิ้งไว้ 2-3 นาที ครั้งต่อไปก็เพิ่มเวลามากขึ้นเป็น 5 นาที — ครั้งต่อไปก็เพิ่มเวลาขึ้นไปอีกอาจจะถึง 7-10 นาที — ครั้งถัดไป ถ้าไม่ระคายผิวมาก อาจจะปรับความเข้มข้นของ AHA สูงมากขึ้นตามลำดับ

   *** ผลลัพธ์ก็จะดีมากขึ้นตามความเข้มข้นของกรดไกลโคลิก
   ที่สูงขึ้นและระยะเวลาที่ทาทิ้งไว้

  5. หลังทำ peeling แล้วให้ใช้ RENOVATE SKIN CREAM ทาทั่วหน้าก่อนนอน โดยล้างหน้าด้วย Anti-Wrinkle Foam   ก่อนทายา และใช้ครีมกันแดด Silky Touch Sunblock SPF 50 With Silicone Base ทาทั่วหน้าในตอนเช้าเหมือนเดิม
หลังจากผ่านการทำทรีตเมนต์ไปแล้ว 6 ครั้ง ผิวหน้าของลูกค้าจะดีขึ้นมาก ทั้งฝ้า กระและริ้วรอยย้ำลึก   จากนั้นให้คงสภาพผิวหน้าไว้โดยให้ใช้ RENOVATE SKIN CREAM ทาไปตลอด หรืออาจจะใช้ครีมชนิดอื่นร่วมด้วยก็ได้ เพื่อช่วยเสริมในการรักษาฝ้าก็ได้ โดยเฉพาะพวกฝ้าที่หนาๆ ก็อาจจะใช้Perfect Melasma Clear Cream ทาร่วมเช้า – เย็นด้วยก็ได้ จะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้น   ในระยะนี้ สภาพผิวหน้าของลูกค้าจะมีอาการดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ และจะดีขึ้นเรื่อยๆ


สรุปขั้นตอนการรักษา

สัปดาห์แรก PREPEEL GLYCOLIC CREAM, Silky Touch Sunblock, Mild soap
สัปดาห์ที่ 2 ทรีตเมนต์ด้วย AHA 30% - 70%, RENOVATE SKIN CREAM, Sunblock, Mild soap

เมื่อครบ 6 ครั้ง (รวม 3 – 6 เดือน) ให้ดูแลรักษาเพื่อคงสภาพผิวด้วย RENOVATE SKIN CREAM, Sunblock, Mild soap + Perfect Melasma Clear Cream


ข้อดีของ Glycolic acid

 • ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
 • ช่วยรักษาฝ้า กระและริ้วรอยได้
 • ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสและกระชับเรียบเนียนได้
 • การทำไม่ซับซ้อนและราคาประหยัด
 • ไม่มีปัญหาเรื่องแพ้หรือมีก็น้อยมาก
 • ดูดซึมผ่านผิวหนังชั้น stratum corneum ได้ดี ถ้าในความเข้มข้นที่สูง จะมีผลต่อผิวชั้น dermis ด้วย
 • มีคุณสมบัติเป็นมอยซ์เจอไรเซอร์ด้วย


อาการข้างเคียง

 • เกิดผิวหนังอักเสบ (Irritant Contact Dermatitis) ได้
 • เกิดผื่นแดง (Erythema) ได้มากกว่าการทำ peeling ด้วยกรด TCA
 • เกิดจุดด่างดำ (PIH: Post-inflammatory Hyperpigmentation) ได้ คล้ายกับ PIH
 • ที่เกิดจากการ peel ด้วยกรด TCA   (วิธีแก้ไข ใช้ครีมกันแดดคุณภาพสูงและครีมที่มีสรรพคุณต้านการอักเสบในตัว)
 • มีอาการคันยิบ (Stinging effect) ในสัปดาห์แรกของการทายา คล้ายอาการที่เกิดจากการใช้ Azelaic acid cream


ไม่ควรใช้ใน

 • คนที่ใช้กรดวิตามินเอ (Vit A acid) มาก่อน จนมีผิวบาง ต้องให้หยุดยาอย่างน้อย 1 เดือน
 • คนที่ใช้ยาอื่นๆ จนมีผิวหนังบางมาก
 • คนที่ผ่านการทำทรีตเมนต์บ่อยเกินไป มากกว่า 1ครั้งใน 1 สัปดาห์
 • คนที่มีผิวขาว, บอบบาง และอายุน้อย ให้ระวัง
 • คนที่มีปัญหาเรื่องความเครียดและกังวลมาก
 • มีประวัติเป็นเริม (Herpes simplex) ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนทำทรีตเมนต์

 

 

 

 

   


fb google