หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ระดับการระบาด

องค์การอนามัยโลกยังจัดระบาดการระบาดอยู่ในระดับ3 (หมายมีการระบาดสู่คน แต่ติดต่อระหว่างคนไปสู่คนยังไม่มีหลักฐาน)

ข่าวจากองค์การอนามัยโลกเดือน พฤษจิกายน

คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวไปยังประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดนก

คำแนะนำนี้ตั้งอยู่ในข้อเท็จจริงที่ว่าการระบาดของไข้หวัดนกอยู่ในระยะที่3(มีทั้งหมด 6 ระดับ)ซึ่งการติดต่อจากคนสู่คนยังลำบาก

ความปลอดภัยเรื่องอาหาร

เชื้อไข้หวัดนก H1N1ไม่สามารถติดต่อทางอาหารที่ปรุงสุข เชื้อจะตายที่อุณหภูมิ 70 องศา ที่ผ่านมาก็ไม่มีรายงานว่าคนเกิดไข้หวัดนกจากการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก แม้ว่าไก่นั้นจะเป็นโรค สำหรับไก่จากบริเวณที่ไม่มีการระบาดก็มีความปลอดภัย แต่ต้องปรุงอาหารแบบถูกสุขลักษณะ

เชื้อไวรัสไข้หวัดนกมักจะพบในทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ แต่จากการศึกษาสามารถพบเชื้อไวรัสได้ทุกแหล่งในนกที่ติดเชื้อ ดังนั้นทุกขั้นตอนในการปรุงอาหารต้องระมัดระวัง

ในขั้นตอนการปรุงอาหารต้องระวังการปนเปื้อนระหว่างอาหารสุขแลัอาหารดิบ

   

fb google