หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบการป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแบบทุติยภูมิ การป้องกันมิให้เส้นเลือดหัวใจตีบ ครั้งแรก เรียกการป้องกันปฐมภูมหรือ Primary prevention ส่วนการป้องกันมิให้เส้นเลือดหัวใจตีบ ครั้งที่สองเรียก Secondary prevention ส่วนใหญ่เป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ทางหลอดเลือด ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแล้ว เพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคซ้ำ การป้องกันทุติยภูมิมีประโยชน์ดังนี้

 1. มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
 2. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 3. ลดการรักษาชนิดอื่น เช่น การผ่าตัด การทำ angioplastyผู้ป่วยทีเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือเป็นอัมพาตเมื่อไปพบแพทย์ ท่านต้องขอคำแนะนำในการปฏิบัติตามหัวข้อต่างๆดังนี้

การรักษาปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้แก่

 1. สูบบุหรี่ ให้เลิกสูบโดยเด็ดขาด 
 1. การรักษาไขมันในโลหิตสูง 

สำหรับผู้ที่เคยมีหลอดเลือดหัวใจตีบมาแล้วควรจะควบคุมระดับไขมันให้ต่ำๆ โดยมีเป้าหมายคือระดับ   LDL <100 mg%,  HDL>50 mg%(female) และมากกว่า 40 mg%(male),  Triglyceride<150 mg%

ระดับไขมัน LDL

การรักษา

LDL<100 mg%

ไม่ต้องให้ยา

LDL=100-130 mg%

คุมอาหารแล้วระดับไขมันไม่ลงพิจารณาให้ยา

LDL>130 mg%

ให้ยาลดไขมัน

HDL<35 mg%

ให้หยุดสูบบุหรี่,ลดน้ำหนัก,ออกกำลังกาย

 1. การออกกำลังกาย

 อาการของการออกกำลังมากเกินไป

 1. การคุมน้ำหนัก
 1. การให้ยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด Antiplatelet agents/anticoagulants
 1. การให้ยา Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors หลังโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 1. การให้ยา beta-blocker
 1. การควบคุมความดันโลหิต
 1. การจัดการเรื่องความเครียด
 2. การดื่มสุรา การดื่มสุราปริมาณปานกลางจะป้องกันโรคหัวใจ แต่การดื่มสุราเป็นปริมาณมากจะทำให้ความดันโลหิตสูงและกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย
 3. การรักษาโรคเบาหวาน

การป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบซ้ำ

   

fb google