โรคไวรัสตับอักเสบ ดี Hepatitis D (Delta) Virus 

การแบ่งตัวของไวรัสตับอักเสบ ดี ต้องอาศัยการแบ่งตัวของไวรัสตับอักเสบ บี

อาการ

ผู้ป่วยมักจะได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และไวรัสตับอักเสบ ดี พร้อมกัน ผู้ป่วยจะมีอาการของตับอักเสบที่รุนแรง และมีโอกาสที่เป็นตับวายเสียชีวิตได้ ส่วนผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ บี อยู่ก่อน แต่ไดรับ ไวรัสตับอักเสบ ดี ภายหลังผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นตับอักเสบเรื้อรัง และตับแข็ง

การติดต่อ

เหมือนไวรัสตับอักเสบ บี

การวินิจฉัย

  1. ตับอักเสบ บี ร่วมกับ ตับอักเสบ ดี ตรวจเลือดจะพบ HbAg ,IgM anti-HDV,IgG anti-HDV ให้ผลบวก
  2. ผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบ บี อยู่ก่อน แต่ได้รับไวรัสตับอักเสบ ดี ภายหลังตรวจเลือดจะพบลัษณะดังนี้
  • ปริมาณของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี [ HbAg ]มีปริมาณน้อย
  • สามารถตรวจพบ HDAg และ HDV RNA ในกระแสเลือด
  • ตรวจพบ IgM and IgG anti-HDV ระดับสูงในกระแสเลือด


การกระจายของโรค

แผนทีแสดงการกระจายของไวรัสตับอักเสบ ดี สีแดงพบมาก สีเหลืองพบปานกลาง สีเขียวพบน้อย สีเทาพบน้อยมาก

การป้องกัน

ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ด้วยการลดความเสี่ยง และการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี

การตรวจการทำงานของตับ ตับอักเสบ ไขมันพอกตับ  fb google