หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตเรื้องรังมักจะมีความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย นอกจากนั้นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมักจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นจึงมีแนวทางการดูแลเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนี้
  1. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการประเมินและลดระดับความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยถือว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีความ เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจระดับสูงมาก (very high risk)
  2. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับบการตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด ในครั้งแรกที่ได้รับการวินิจฉัยและตรวจติดตามในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ ดังนี้
  1. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรไดรั้บการตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด อื่นๆ ตามข้อบ่งชี้เช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตเรื้อรัง
  2. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการดูแลรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือดตามข้อบ่งชี้เช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตเรื้อรัง
การรักษาโรคไต  

fb google